Pregledi otroških igral in igrišč

Storitve iz področja pregledovanja otroških igrišč in igral:

  • Svetovanje pred nakupom igral, pregled dokumentacije.
  • Načrtovanje igrišč.
  • Pregledi otroških igrišč in igral.
  • Usposabljanje preglednikov, monterjev in serviserjev otroških igrišč.
E: vzd@verteks.si
T: 03 828 18 00
G: 051 610 121
Otroška igrišča sestavljajo različni elementi, od tradicionalnih do modernih igral, kot so tobogani, gugalnice, stene za plezanje in podobno. Na igriščih se pogosto nahajajo tudi ograje, vrata, smetnjaki, pločniki, rastline in informacijske table. V skladu z zahtevo Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št.101/03) je obveznost proizvajalcev in distributerjev, da dajo na trg le varne proizvode. Domneva se, da so igrala varno nameščena na ustrezni podlagi, kadar so skladna s standardoma SIST EN 1176 in SIST EN 1177.
Z željo po zmanjšanju nevarnosti na igrišču, se pripravi načrt pregledov, ki vsebuje tri vrste pregledov, ki jih določa standard:Redni pregled - vizualni (rutinski pregled)

Preverja se splošno stanje igral, zlasti poškodbe, ki so posledica vandalizma. Pregled izvaja upravitelj igrišča ali oseba, ki je določena in evidentirana v knjigi otroškega igrišča ali v drugem dokumentu. Priporočljivo je, da za tovrstne preglede dobavitelj opreme pripravi kontrolni seznam zahtev. Pogostost pregledov je odvisna od gostosti uporabe otroškega igrišča, vendar vsaj enkrat na teden. V določenih primerih, npr. v vrtcih, pa je potrebno pregled opraviti vsak dan.


Funkcionalni pregled

Podrobneje se pregledajo igrala, posebna pozornost pa je namenjena obrabi igral. Tak pregled lahko izvaja upravitelj ali druga oseba, ki jo določi upravitelj.

Ugotovitve pregleda se vpišejo v dokumentacijo o vzdrževanju otroškega igrišča, pregled pa je potrebno opraviti vsake 1–3 mesece.


Vsakoletni glavni pregled

Pregled opravi strokovni organ, ki je neodvisen od lastnika ali upravitelja igrišča. Ob takem pregledu se preveri dotrajanost igral, stanje temeljev in podlage ter varnost igral, predvsem pa skladnost z zahtevami standardov.

Organ, ki opravi letni pregled igrišča, mora biti ustrezno usposobljen in verodostojen.


Znanje in izobraževanje

Vse osebe, ki izvajajo preglede ali popravila na otroškem igrišču, morajo imeti ustrezno znanje in izkušnje. Tovrstno usposabljanje za vas izvedemo mi.

Lastnik igrišča za pripravo načrta pregledov, organizacijo in izvajanje pregledov zadolži zaposlenega, ki je za to ustrezno usposobljen. Ravnatelj oziroma ravnateljica za pripravo programa pregledov, organizacijo in izvajanje pregledov zadolži zaposlenega v vrtcu ali šoli, ki je za to ustrezno usposobljen.

Verteks tg d.o.o.
Cesta na Ostrožno 99
3000 Celje
G: 041 335 302
G: 051 349 698
E: info@verteks.si