Varnost in zdravje pri delu

 • Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja.
 • Izdelava ocene tveganja pri delu z nevarnimi kemičnimi snovmi.
 • Pregled in preizkus delovne opreme (stroji, linije, naprave, tehnologije,...).
 • Izdelava navodil za varno delo.
 • Meritve parametrov toplotnih razmer mikroklime (temperatura, vlaga, hitrost gibanja zraka).
 • Meritve osvetljenosti na delovnem mestu.
 • Svetovanje pri določitvi potrebne osebne varovalne opreme.
 • Meritve, pregledi in preizkusi električnih in strelovodnih inštalacij (LPS).
 • Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu (tudi usposabljanje za upravljavce mostnih in avtodvigal, viličarjev in težke gradbene mehanizacije, za delo na višini...).
 • Omarica za prvo pomoč (nabava, namestitev).
 • Pogodbeno izvajanje predpisanih strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu
E: vzd@verteks.si
T: 03 828 18 00
G: 051 610 121
Na področju varnosti pri delu evropska in slovenska zakonodaja delodajalcem in delavcem nalagata vrsto obveznosti, ki jih je potrebno izpolniti. Kakovostno obvladovanje poklicnih tveganj izboljšuje delovne razmere, zmanjšuje število poškodb pri delu in trajanje bolniškega staleža. Hkrati izboljšuje vzdušje v podjetju in zmanjšuje možnosti odgovornosti za prekršek.

OPRAVLJANJE PREGLEDOV IN PREIZKUSOV DELOVNE OPREME


Delovna oprema je varna za uporabo le, če je zanjo izdano Obratovalno dovoljenje. Delavec, ki z njo upravlja, pa je seznanjen z navodili za varno delo, za delo s takšno opremo ustrezno usposobljen ter zdravstveno pregledan in ima na razpolago vso, iz ocene tveganja zahtevano osebno varovalno opremo, ki je brezhibna.


Delodajalec mora zagotoviti, da delovno opremo po namestitvi in pred prvim zagonom, ali po premestitvi na drugo delovno mesto, pregleda pristojna oseba, ki izda potrdilo, iz katerega je razvidno, da je delovna oprema pravilno nameščena in da deluje v skladu s predpisi.

Delodajalec mora zagotoviti periodične preglede in preskuse delovne opreme v rokih, ki jih je določil proizvajalec.

V primeru, da proizvajalec ne določi roka za periodični pregled, se rok za periodični pregled določi v oceni tveganja in ne sme biti daljši od 36 mesecev.
Pregled med drugim zajema tudi:
 • pregled dokumentacije, predvsem ustreznosti izjave o skladnosti, navodil za vzdrževanje, uporabo in varno delo ter varnostnih opozoril na samem stroju
 • meritve električnih veličin, skladno s standardom SISTEN 60204, ter nameščenost in ustreznost vseh varnostnih elementov


Po pregledu in izvedenih predpisanih meritvah na strojih, se izdela Zapisnik o pregledu in preizkusu delovne opreme ter se, ob ugotovitvi, da je stroj varen za uporabo, izda tudi Obratovalno dovoljenje za pregledan stroj. Če pa so ugotovljene pomanjkljivosti, naročniku svetujemo, kako jih na racionalen način odpraviti ter tako delovno opremo usposobiti za pridobitev Obratovalnega dovoljenja oz. za varno delo.

PREISKAVE ŠKODLJIVOSTI DELOVNEGA OKOLJA


Delodajalci morajo s preiskavami delovnega okolja v delovnih in pomožnih prostorih ugotavljati mikroklimatske razmere, ustreznost naravne in umetne osvetljenosti ter druge škodljive vplive na zdravje ali življenje delavcev. Namen izvajanja meritev je zagotavljanje ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja delavcev ter ugodno počutje glede na vrsto dela, ki ga delavec opravlja.
Meritve parametrov toplotnih razmer – mikroklime
Meritve delovnega okolja - toplotnih razmer zajemajo merjenje naslednjih parametrov in izračun kazalnikov toplotnega udobja (PMV ):
 • izračun kazalnikov dela na vročem (WBGT)
 • izračun kazalnikov dela na mrazu (IREQ)
 • merjenje relativne vlažnosti zraka
 • merjenje hitrosti gibanja zraka
 • merjenje temperature (tudi monitoring in daljše časovno merjenje)
Meritve osvetljenosti in svetlosti / bleščanja z izračunom indeksa bleščanja URL
Namen meritev osvetljenosti je ugotoviti primernost razsvetljave glede na vrsto dela, ki ga delavec opravlja. Merimo naravno, umetno in kombinirano osvetljenost ter svetlost. Pred izvedbo meritev izmerimo tudi osvetljenost severnega neba pod kotom 45 stopinj (pokritost neba z oblaki). Zunanjo osvetljenost izmerimo dvakrat pred začetkom meritve in po končanju meritve. Na podlagi dobljenih rezultatov izdelamo poročilo s strokovnim mnenjem. Veljavnost meritev: Izredne meritve se opravijo po posegih, spremembi tehnologije v prostoru, ki vplivajo na osvetlitvene ali toplotne razmere. Delodajalec mora imeti določen redni periodični rok meritev v izjavi o varnosti z oceno tveganja.

MERITVE ELEKTRIČNIH IN STRELOVODNIH INŠTALACIJ


Električne inštalacije so varne le, če so izdelane po veljavnih predpisih in če so preverjene s pregledi ter meritvami!
Zaradi varnosti uporabnikov objektov je potrebno električne inštalacije preverjati po končani izvedbi ter namestitvi električne opreme, po spremembah, obnovah, popravilih ter tudi periodično.

Preverjanje električne inštalacije vsebuje pregled, preizkus in meritve. Po izvedbi meritev izdamo ZAPISNIK O PREGLEDU inštalacije. Zahteve za preverjanje električnih inštalacij izhajajo iz Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele ter tehničnih smernic TSG-N-002:2013 in TSG-N-003:2013.
Preglede, preizkuse in meritve zaščite proti previsoki napetosti dotika ter meritve strelovodnih napeljav izvajamo na podlagi veljavnih pravilnikov in standardov. Za izvajanje meritev imamo pridobljen tudi certifi kat o nacionalni poklicni kvalifi kaciji (NPK).
Verteks tg d.o.o.
Cesta na Ostrožno 99
3000 Celje
G: 041 335 302
G: 051 349 698
E: info@verteks.si